Bir Ayet

"Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim."
Tâ-Hâ, 20/82

Bir Hadis

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
Müslim

Bir Dua

"Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!"
Araf- 47

Bir Söz

Babaların evlatlarına bıraktıkları servetin en hayırlısı edebtir.
Hz. Ali

Sorularla Kur'an

Kategori: Sorularla Dinimiz

 Sorularla Kur'an

Soru 1  : Kur’an’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? 
Cevap  : Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.

Soru 2  : Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? 
Cevap  : Vahy denir.

Soru 3  : Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine nedenir? 
Cevap  : Sure ismi verilir.

Soru 4  : Kur’an’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir 
                kaç kelimeden oluşan, 6666 adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir? 
Cevap  : Ayet denir.

 

Soru 5  : Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in 
                sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme ne denir? 
Cevap   : Mushaf adı verilir.

Soru 6  : Kur’an’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan 
               kemik parçası veya düz, yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap 
               haline getirildi. İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi? 
Cevap  : Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.

Soru 7  : Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen 
               ve geniş şekilde açıklayan, gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir? 
Cevap  : Tefsir denir.

Soru 8  : Tefsir yapan alime ne ad verilir? 
Cevap  : Müfessir adı verilir.

Soru 9  : Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir? 
Cevap  : Tefsir çeşitleri ikidir; 
               a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir. 
               b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.

Soru 10: Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde 
                yapılan tercümelere ne ad verilir? 
Cevap  : Meal adı verilir.

Soru 11: Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nerede ve ne zaman nazil 
                olmaya başlandı? 
Cevap  : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.

Soru 12: Allah (c.c.)’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir 
               şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir?
 
Cevap  : İhlas suresi

Soru 13: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede 
              tamamlanan, Arapça olarak indirilen ve tevatür yoluyla bize ulaşan, 
              okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren, 
              Allah (c.c.)’ın kelamına ne ad verilir?
 
Cevap : Kur’an’ı Kerim denir.

Soru 14: Kur’an’ı Kerim’de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan 
               veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptir. 
                Bu secdeye ne ad verilir ve Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
 
Cevap  : Tilavet secdesi denir ve Kur’an’da 14 defa zikredilmiştir.

Soru 15: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık 
               Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in tamamı indirilmiştir. 
               Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir? 
Cevap  : Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere 
               MEDENİ sure adı verilir.

Soru 16: Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir? 
Cevap  : İsrail oğulları.

Soru 17: Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir? 
Cevap  : Fatiha suresi.

Soru 18: Kur’an’ı Kerim’deki son sure hangisidir? 
Cevap  : Nas suresi.

Soru 19: Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir? 
Cevap  : Ya-sin suresi.

Soru 20: Kur’an’ı Kerim’deki en uzun sure hangisidir? 
Cevap  : Bakara suresi.

Soru 21: Kur’an’ı Kerim’deki en kısa sure hangisidir? 
Cevap  : Kevser suresidir.

Soru 22: Kur’an’ı Kerim’de besmele kaç defa zikredilmiştir? 
Cevap  : 114 defa.

Soru 23: Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir? 
Cevap  : Hz. Zeyd (r.a.).

Soru 24: Hurf’u Seb’a nedir? 
Cevap  : Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.

Soru 25: Kur’an’ı Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardır? 
Cevap  : Mücadele suresi.

Soru 26: Allah (c.c.) kelimesi Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir? 
Cevap  : 2697 defa.

Soru 27: Kur’an’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir? 
Cevap  : Hz. Meryem.

Soru 28: Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir? 
Cevap  : Maide suresinin  3. Ayetidir.

Soru 29: Kur’an’ı Kerim’de surelerin başında besmele vardır. Ama bir surenin 
               başında besmele yoktur. Hangi surenin başında besmele yoktur? 
Cevap  : Tövbe suresi.

Soru 30: Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir? 
Cevap  : Neml suresi.

Soru 31: Kur’an’ı Kerim’i tefsir eden alimlerimizden üç tanesinin ismini yazınız. 
Cevap  : Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyit Kutup, Bursalı İsmail Hakkı, Muhammet Ali 
               Sabuni, Mevdudi, Mahmut Ustaosmanoğlu, Elmalılı Hamdi Yazır, 
               Konyalı Mehmet Vehbi Efendi.

Soru 32: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e göre hangi sureyi okumak Kur’an’ı Kerim’in 
               üçte birini okumaya bedeldir?
 
Cevap  : İhlas suresi.

Soru 33: Kur’an’ı Kerim’de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir? 
Cevap  : Karınca.

Soru 34: Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir? 
Cevap  : Tecvit.

Soru 35: Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı 
                olarak okudukları bir sure vardı. İmamı Şafi hazretleri “Kur’an’dan sadece 
                bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için yeterdi.” 
                Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin 
                ismini ve manasını söyleyiniz.
 
Cevap  : Asr suresi. Manası; “Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsran 
               içindedir (zarardadır). Ancak iman edip salih amel işleyenler, 
               birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır.”

Soru 36: Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman nazil olmaya başlamıştır? 
Cevap  : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır.

Soru 37: Ayet el Kürsi hangi surededir? 
Cevap  : Bakara suresinde.

Soru 38: Allah’ü Teala kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir? 
Cevap  : Hz. Aişe (r.anh.).

Soru 39: Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuştur? 
Cevap  : Medine’de.

Soru 40: Kur’an’ı Kerim2de kaç cüz vardır? 
Cevap  : 30 cüz.

Soru 41: Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet hangisidir? 
Cevap  : Bakara suresi 282. Ayetidir.

Soru 42: Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir? 
Cevap  : Medine’de “Beni Zerik” mescidi.

Soru 43: Kur’an2ı Kerim’de “Cennet” kelimesi kaç defa zikredilmiştir? 
Cevap  : 66 defa.

Soru 44: Kur’an’ı Kerim’de “cehennem” kelimesi kaç defa zikredilmiştir? 
Cevap  : 126 defa.

Soru 45: Bakara suresinden sonra hangi sure gelir? 
Cevap  : Al-i İmran suresi.

Soru 46: Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir? 
Cevap  : Abdullah bin Mesut (r.a.).

Soru 47: Kur’an’ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı 
Cevap  : Yalnız Allah’a kulluk etmeleri için.

Soru 48: Kur’an’ı Kerim’de en yüce sure hangisidir? 
Cevap  : Fatiha suresi.

Soru 49: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı? 
Cevap  : Hz. Ebu Bekir (r.a.).

Soru 50: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı? 
Cevap  : Hz. Osman (r.a.).

Soru 51: Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr, 
                Hüda, Nur, Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir? 
Cevap  : Kur’an’ı Kerim’in.

Soru 52: “Hepiniz topyekün Allah’ın ipine sarılın, ayrı ayrı olmayın”. Ayette geçen 
                “Allah’ın ipi” tabirinden kastedilen nedir?
 
Cevap  : Kur’an, Kur’an hükümleri, Mesajullah.

Soru 53: Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i 
                toplama komisyonunun başkanı olan sahabe kimdir?
 
Cevap  : Hz. Zeyd bin Sabit.

Soru 54: Kur’an’ı Kerim’de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır? 
Cevap  : Ceza, mükafat, hüküm, hesap.

Soru 55: Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir? 
Cevap  : Hıristiyanlar.

Soru 56: Hz. Ömer Rasülullah’ın arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken 
                hiddete kapılarak yüksek sesle “Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun 
                boynunu vururdum” demiştir?
 
Cevap  : Naziat suresi.

Soru 57: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine Fussulet suresini okurken sarılıp 
               etkilenen ve Islam’ı kabul ederim korkusuyla, eliyle Peygamber (s.a.v.)’in ağzını 
               kapayarak; “Aramızdaki yakınlık adına rica ederim, daha okuma” diyen kişi kimdir?
 
Cevap  : Utbe b. Rabia. 
 

Soru 58: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle 
                (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
 
Cevap  : Kab b. Malik.

Soru 59: İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir? 
Cevap  : Nur suresi ayet 11 ve 12.

Soru 60: Bildiğiniz gibi Kur’an’ı Kerim 30 cüzden müteşekkildir. Her müslümanın 
                yatarken okuması tavsiye edilen “Muavizeteyn” surelerinin isimleri nelerdir?
 
Cevap   : Felak ve Nas sureleri.

Soru 61: Peygamberimiz (s.a.v.)’in genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir? 
Cevap  : Vettini suresi.

Soru 62: Peygamberimiz (s.a.v.)’in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir? 
Cevap  : Elemneşrah suresi.

Soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir? 
Cevap  : Muhammed suresi.

Soru 64: Kıyamet günü Allah (c.c.)’ın bizzat okuyacağı sure hangisidir? 
Cevap  : Rahman suresi.

Soru 65: Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ve 
                kim örnek alınmıştır?
 
Cevap  : Yusuf suresi ve Yusuf (a.s.) örnek alınmıştır.

Soru 66: Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir? 
Cevap  : Maide suresi 5 ve 6.

Soru 67: Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir. Kadı 
              yetiştiren Mektebi Nüvvab’ı bitirmiş, Beyazıt medresesinde dersler vermiştir. 
              Meşihat Dairesi’ndeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab, Mektebi Mülkiye, 
              Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye’de dersler vermiştir. 
              2. Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya’dan mebus seçilmiş ve özellikle 
              2. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle ilgili hal fetvasının yazılmasında 
              oynadığı rolle tanınmıştır. İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev 
              almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de 
              yargılanmış ve berat etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının 
              kendisinden istediği Kur’an tefsirini Hak Dini Kur’an Dili adıyla yazmıştır. 
              Bu İslam alimi kimdir?
 
Cevap : Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.

Soru 68: Seyyit Kutub’un tefsirinin adını söyleyiniz. 
Cevap  : Fizilali Kur’an.

Soru 69: Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz. 
Cevap  : Hak Dini Kur’an Dili.

Soru 70: Kur’an’ı Kerim’in bir çok adı vardır. Furkan, Kitap, Zikir, Tenzil bunlar 
               arasındadır. Kur’an’ın birde sıfatları vardır. Bunlardan bazılarıda, Mübin, 
               Kerim, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Mev’ize, Büşra, Beşir, Nezir ve Aziz’dir. 
               Bu isim ve sıfatlara göre Kur’an’ı Kerim’in dikkat çeken beş hususu vardır. 
               1- Tedricen, ayet ayet, sure sure inmiştir. 2- Vahiy ile Cebrail vasıtasıyla 
               getirilmiş olması. 3- Hem lafzı hem de manasıyla mucize olması. 
               4- Allah’ın kelamı olması, söylemediğimiz 5. Hususu da siz söyleyiniz.
 
Cevap  : Kendisi ile ibadet edilmesi.

Soru 71: Allah’ü Teala her dönemde bir şeriat (bir kitap) indirmiştir. Kur’an’ Kerim 
                son peygamberin kitabıdır. Büyün insanların barış içersinde insanca yaşayacakları 
                bir ortamı meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatı olan bu kitabın 114 suresi 
                bulunmaktadır. Okundukça ve yaşandıkça insanlığı yücelten ayetler Mekki ve 
                Medeni olarak ikiye ayrılır. Bütün insanlığın uymakla mükellef olduğu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir?
 
Cevap  : Mekki ayetlerin konusu “İtikat”, Medeni ayetlerin konusu ise “Hüküm”dür.

Soru 72: Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure 
                vardır. Bu surelerin ikiside Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. 
                Bu iki surenin adını yazınız.
 
Cevap  : Bakara ve Al-i İmran sureleridir.

Soru 73: Hanımı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır. Karı koca bu iki kişinin 
               dünyada iken kazandıklarının kendilerini kurtarmayacağını, 
               cehennemde de kendilerinin elim bir ateşin vadedildiği ve adamın hanımının ise 
               cehennemde odun taşıyılıcığı yapacağını konu eden sure hangi suredir? 
Cevap  : Tebbet (veya Mesed veya Lehep) suresidir.

Soru 74: Kur’an’ı Kerim Berat gecesi indirilmiştir. Hadid suresi 23. Ayette de 
                “Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan evvel, ezelde “oraya” yazılmış, takdir 
                edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz 
                ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah’ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız. 
                ” Denilmektedir. İfadelerde geçen “oraya” kelimesi neresi anlamına gelmektedir? 
Cevap  : Levh-i Mahfuz.

Soru 75: Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır? 
Cevap  : Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler

Soru 76: Mealini okuyacağımız ayet hangi surededir? Allah’ü Teala buyuruyor ki; “Ey 
                insanlar! Zannın çoğundan sakınınız. Zira zannın çoğu günahtır. Birbirinizin 
                suçunu araştırmayınız. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşinin 
                etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah 
                tövbeleri daima kabul edendir, acıyandır.”
 
Cevap  : Hucurat suresi.

Soru 77: Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda 
                elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti 
                üzerine yazılmıştır?
 
Cevap  : Kıraatı Asım

Soru 78: Namaz mü’mini kötülüklerden alıkoyar. Kul Rabbine en yakın halini secdede yaşar. 
               Ve o kulun miracıdır. Kul namazı ile terbiye olur. Kur’an’ı Kerim’de de Allah (c.c.), 
               zekat, kurban ve benzeri ibadetleri namaz ile birlikte zikretmiştir. Çünkü kul namaz ile 
               zekatını verir, kurbanını keser hale gelecektir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in gözümün nuru 
               dediği bu güzel ibadet Kur’an’ın hangi suresinde Kurban ile beraber zikredilmiştir? 
Cevap  : Kevser suresi

Soru 79: 1632 yılında “dünya dönüyor” dediği için idamla yargılanan Galile 
                Galileu’dan 1000 yıl önce dünyanın döndüğünü haber veren Kur’an ayeti hangisidir?
 
Cevap  : Yasin 40

Soru 80: Aşağıda bazı özellikleri ile tanımaya çalışacağımız sure Kur’an’ı Kerim’de hangi suredir? 
               a-Bu sure Medenidir, 
               b-Ey iman edenler niçin yapmadığınızı söylersiniz, 
               c-Allah yolunda bir bütünlük içinde cihadı emreder, 
               d-İsa (a.s.) diliyle, Peygamberimizin Ahmet ismi ile müjdelenmesi, 
               e-Kafirler istemese de Allah (c.c.)’ın nurunu tamamlayacağı, 
               f-İman ve cihadın elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaret yolu olduğu, 
                  bu surenin bazı özelliklerindendir.
 
Cevap  : Saf suresi

Soru 81: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını 
                ve amcası kaybetmişti. Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün müslümanlar üzülmüşlerdi. 
                Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak zikredilmiştir. Peygamberimizi ve müslümanları 
                teselli etmek için Allah (c.c.) üç sure indirmiştir. Bu surelerin isimleri nelerdir?
 
Cevap  : Yusuf, Hud ve Yunus sureleri

Soru 82: Kur’an’ı Kerim’de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır. 
                Bunlardan biri de Mü’min suresidir. Mü’min suresinin diğer ismi nedir? 
Cevap  : Gafir suresi

Soru 83: Muavizeteyn surelerinin isimleri nedir? 
Cevap  : Felak ve Nas sureleri

Gösterim: 5951