Bir Ayet

Ta-Sîn. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın âyetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü'minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
Neml, 27/1-3

Bir Hadis

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.
Müslim

Bir Dua

"Rabbimiz, Bizi inkâr edenler için bir fitne kılma bizi bağışla, Ey Rabbimiz, yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin."
Mümtehine-5

Bir Söz

Cömertliğin aslı, kendi malından verip, başkasının malını korumaktır.
Hz. Ali

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3736
Akid 3832
Akdin Tabii Unsurları 5607
Akdin Kuruluş Şartları 7111
Akdin Geçerlilik Şartları 5043
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3437
Akdin Hukukî Sonucu 3286
Akdin Sona Ermesi 3779
Akid Çeşitleri 6208
Akid'de Rızâ İlkesi 3424
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 6238
Akid'de Garar Yasağı 8682
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3444
Hukukî Hayat 3221
Borç 4715
Satım 3569
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4429
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4312
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 3087
Harama Yol Açan Satım 4276
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5654
Satım Çeşitleri 3685
Takas 3423
Kiralama 6190
Şüf`a 4523
Şirket 4705
Âriyet 3867
Karz 4174
Hibe 6403
Havale 3838
Kefalet 5331
Rehin 6423
Emanet Mal 4036
Buluntu Mal 4851
Vekâlet 3730
Yargılama Hukuku 4676
Helâl Kazanç 7218
Faiz Yasağı 3988
Kur'an'da Faiz Yasağı 9519
Sünnette Faiz Yasağı 6258
Faiz Yasağının Amacı 3589
Faiz Yasağının İlleti 5184
Faiz-Kâr İlişkisi 3494
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3597
Faizde Hile 3542
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5779
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3967
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4679
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 5344
Vadeli Satış 6975
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 4244
Kâr Haddi 4349
Hava Parasi 5766
Borsa ve Hisse Senedi 6781
Sigorta 4246
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 3258
Sigorta - Kumar İlişkisi 3404
Sigortanın Konusu 3012
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2867
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3651
Sigorta ve Kader İlişkisi 2994
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 3012