Bir Ayet

Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
Rûm, 30/23

Bir Hadis

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir."
Ebû Dâvûd

Bir Dua

"Rabbim, Bana hikmet ver ve beni iyiler (zümresi ne ) kat."
Şuara- 83

Bir Söz

Bir adamın aklının derecesini soru sormasından anlarım.
Hz. Ömer

Akaid - İnanç

İman Nedir? Tanımı ve Kapsamı 4522
İman ve Amel Arasındaki İlişki 8689
İmanın Artması ve Eksilmesi 4271
İmanın Geçerli Olmasının Şartları 5361
İman - İslam İlişkisi 4664
Büyük Günah Kavramı 3589
Mümin - Kafir - Münafık 6185
Küfür ve Şirk 3760
İman ile Küfür Arasındaki Sınır 3798
Tekfir 3389
İman Esasları 4020
Allah İnancı 6474
Allah'ın Varlığı ve Birliği 11574
Allah'ın Varlığının Delilleri 13078
Allah'ın İsim ve Sıfatları 10548
Esmâ-i Hüsnâ 8088
Allah'ın Zati Sıfatları 87609
Allah'ın Sübuti Sıfatları 102930
Meleklere İman 14297
Meleklerin Özellikleri 7894
Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri 12012
İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi 8220
Cin ve Cinler Alemi 8008
Şeytan 4770
Kitaplara İman 8411
İlâhî Kitaplar: Suhuf - Tevrat - Zebur - İncil - Kur'an 131559
Kur'an'ın Nüzûlü 15672
Kur'an'ın Muhtevası 9896
Kur'an'ın Mûcize Oluşu 8526
Kur'an'ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler 7320
Peygamberlere İman 5026
Peygambere Olan İhtiyaç 4738
Peygamberlerin Sıfatları 5570
Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler 7850
Peygamberlik Dereceleri 5818
Peygamberlik ve Vahiy 4996
Peygamberliğin İspatı 4226
Kur'ân-ı Kerîm'de Bazı Mûcizeler 4255
Peygamberliğin İspatında Diğer Olağan Üstü Haller 4508
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Kur'an Mucizesi 4654
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Hissî Mûcizeler 6078
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Haber Şeklindeki Mûcizeler 3861
Âhiret Günü ve Âhirete İman 5083
Âhiretin Varlığının İspatı 6615
Kabir Hayatı (Berzah) 3852
Kıyamet 3374
Kıyamet Alâmetleri (Eşrâtü's-sâat) 3857
Sûr ve Sûra Üfürüş 5246
Ba`s (Yeniden Dirilme) ve Âhiret Halleri 4513
Haşir ve Mahşer 4081
Amel Defterlerinin Dağıtılması 5233
Hesap ve Sual 4714
Mîzan 3692
Sırat 3717
Ahiret Halleri - Havuz 7475
Şefaat 4365
A`râf 3755
Cehennem 4560
Cennet 4461
Kazâ ve Kaderin Anlamları 4301
Kazâ ve Kadere İman 3665
Kader ve Kazâ ile İlgili Âyet ve Hadisler 8992
Allah'ın ve İnsanın İradesi 6028
İnsan İradesi ve Fiildeki Rolü 4176
İnsanın Fiillerinin Yaratılması 3910
Tevekkül 3760
Hayır ve Şer 4924
Rızık 5309
Ecel 3527